Garantija

1. Garantinės procedūros

Garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugos suteikiamos susisiekus su sistemos integratoriumi/įgaliotu atstovu/ mažmeninės prekybos atstovu/pardavėju arba platintoju, iš kurio buvo įsigytas šis produktas. Užsakant šią paslaugą turi būti pateikti pirkimą įrodantys dokumentai ir gaminio serijos numeris. Gedimų turintį gaminį privaloma grąžinti griežtai jo pirkimo maršrutu. Siekiant išvengti grąžinamo gaminio pažeidimų, galinčių nutikti transportavimo metu, pirkėjas privalo tinkamai supakuoti gaminį.

2. Gamintojo suteikiama garantija

E alarms, UAB gaminiams (įskaitant AC/DC (kintamosios ir nuolatinės srovės) maitinimo šaltinius) suteikiamas ribotos trukmės garantinis laikotarpis, taikomas tik fiziniam arba juridiniam asmeniui, įsigijusiam gaminį iš E alarms, UAB ar įgalioto platintojo ar atstovo, ir tik įvykus sistemos gedimui arba išryškėjus sistemos komponentų defektui tinkamai naudojantis sistema dvidešimt keturių (24) mėnesių trukmės laikotarpiu, įsigaliojančiu nuo gaminio išsiuntimo datos (garantinis laikotarpis). Garantiniai įsipareigojimai netaikomi eikvojamiems komponentams (energijos elementams ir/ar baterijoms), laikikliams ir korpusams. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudojama pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadove pateiktų instrukcijų, techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių „force majeure“ veiksnių. Atsiradus aparatinės įrangos gedimui ir pateikus galiojančią paraišką garantinio laikotarpio metu, E alarms, UAB savo nuožiūra (a) nemokamai pašalins aparatinės įrangos gedimą, naudodama naujas arba restauruotas keičiamas dalis, arba (b) pakeis gaminį nauju gaminiu ar gaminiu, pagamintų iš naujų arba tinkamų eksploatuoti naudotų dalių, esančiu bent funkcionaliai lygiaverčiu originaliam gaminiui, arba (c) grąžins pinigų sumą, atitinkančią produkto įsigijimo kainą.

3. Atsakomybės ribojimas

Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro, plėšimo, vagystės ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad paminėti veiksniai neįvyks. E alarms, UAB neprisiima jokios atsakomybės už asmenų sužeidimo, nuosavybės ir/ar turto praradimo ar sunaikinimo atvejus.E alarms, UAB neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę/netiesioginę žalą ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema, įskaitant atvejus, kai žala patiriama dėl minėtųjų rizikos veiksnių bei kai dėl gedimo ar sutrikimo vartotojas nėra laiku informuojamas apie iškilusį pavojų. E alarms, UAB atsakomybė, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, neviršija produkto įsigijimo kainos.

4. Saugos informacija

  • NENAUDOKITE sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius.
  • NENAUDOKITE sistemos prie medicininės aparatūros ar prietaisų, jei to reikalauja instrukcijos.
  • NENAUDOKITE sistemos sprogioje aplinkoje.
  • NEBANDYKITE sistemos remontuoti patys, bet kokie remonto darbai turi būti atliekami kvalifikuotų profesionalų.
  • Sistema NĖRA atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.

We use cookies. Cookies are necessary for the website to function properly. Functionality and appearance of the website depend on them.