Garantija

1.Garantinės procedūros

Garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugos suteikiamos susisiekus su sistemos integratoriumi/įgaliotu atstovu/ mažmeninės
prekybos atstovu/pardavėju arba platintoju, iš kurio buvo įsigytas šis produktas. Užsakant šią paslaugą turi būti pateikti
pirkimą įrodantys dokumentai ir gaminio serijos numeris. Gedimų turintį gaminį privaloma grąžinti griežtai jo pirkimo maršrutu.
Siekiant išvengti grąžinamo gaminio pažeidimų, galinčių nutikti transportavimo metu, pirkėjas privalo tinkamai supakuoti gaminį.

2.Gamintojo suteikiama garantija

ELDES, UAB gaminiams suteikiamas ribotos trukmės garantinis laikotarpis, taikomas tik fiziniam arba juridiniam asmeniui, įsigijusiam
gaminį iš ELDES, UAB ar įgalioto platintojo ar atstovo, ir tik įvykus sistemos gedimui arba išryškėjus sistemos komponentų defektui tinkamai
naudojantis sistema dvidešimt keturių (24) mėnesių trukmės laikotarpiu, įsigaliojančiu nuo gaminio išsiuntimo datos (garantinis
laikotarpis). Garantiniai įsipareigojimai netaikomi eikvojamiems komponentams (energijos elementams ir/ar baterijoms), laikikliams ir
korpusams. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudojama pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadove pateiktų instrukcijų, techninėje
specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių
medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių „force majeure“ veiksnių. Atsiradus aparatinės
įrangos gedimui ir pateikus galiojančią paraišką garantinio laikotarpio metu, ELDES, UAB savo nuožiūra (a) nemokamai pašalins aparatinės
įrangos gedimą, naudodama naujas arba restauruotas keičiamas dalis, arba (b) pakeis gaminį nauju gaminiu ar gaminiu, pagamintu
iš naujų arba tinkamų eksploatuoti naudotų

3.Saugos informacija

NENAUDOKITE sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius, pvz: prie medicininės aparatūros. •NENAUDOKITE sistemos sprogioje aplinkoje. •NEBANDYKITE sistemos remontuoti patys, bet kokie remonto darbai turi būti atliekami kvalifikuotų profesionalų. •Sistema NĖRA atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.

Kur galima įsigyti?