Privatumo politika

UAB „Eldes“ žino, kokia yra svarbi duomenų apsauga ir atsakingai žiūri į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl šia privatumo politika siekiame Jus informuoti apie Eldes atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Sąvokos

 • Asmens duomenų valdytojas – UAB „Eldes“, juridinio asmens kodas 300134714, buveinės adresas Ukmergės g. 283B-3, Vilnius, Lietuva (toliau – Eldes).
 • Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • Asmens duomenų subjektas – asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Eldes.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Asmens duomenų rinkimas

 • Šiame puslapyje, gavusi Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslu, Eldes renka šiuos asmens duomenis:

7.1. Vardas;
7.2. Pavardė;
7.3. Mobilaus telefono numeris;
7.4. Kortelės kodas;
7.5. Nuolaidos naudojimo vieta;
7.6. Elektroninio pašto adresas.

 • Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys bus naudojami siunčiant Jums informaciją apie Eldes prekes, mokymus, Eldes taikomas akcijas bei nuolaidas, taip pat siunčiant Eldes naujienlaiškį su kitokia informacija, kuri Jums gali būti naudinga.

Asmens duomenų subjekto teisės

 • Remiantis ADTAĮ 23 str. asmens duomenų subjektas turi šias teises:

9.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
9.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
9.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
9.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Asmens duomenų subjekto teisių turinys ir įgyvendinimo tvarka

 • Įgyvendindamas Privatumo politikos 9.2 punkte numatytą teisę, duomenų subjektas gali kreiptis į Eldes ir iš jos gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent kartą per paskutinius vienerius metus. Ši informacija duomenų subjektui suteikiama, kai Eldes darbuotojai nustato duomenų subjekto tapatybę. Eldes, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie asmens duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokie asmens duomenys duomenų subjektui teikiami 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Teikiant asmens duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti Eldes asmens duomenų teikimo sąnaudų.
 • Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali kreiptis į Eldes, o ši nedelsdama asmens duomenis patikrina ir duomenų subjekto prašymu ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 • Sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atitinkami asmens duomenys saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais duomenimis gali būti atliekami tik:

12.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių asmens duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
12.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
12.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

 • Eldes nedelsdama praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 • Duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi, taip pat kitos duomenų subjekto teisės įgyvendinamos pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
 • Patvirtinus duomenų subjekto tapatybę, Eldes asmens dokumento kopiją saugiai ir neatkuriamai sunaikina.
 • Galimybė įgyvendinti savo teises duomenų subjektui sudaroma pateikus Eldes prašymą paštu, faksu, el. paštu ar atnešus jį tiesiogiai į Eldes.
 • Eldes užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.
 • Eldes užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas duomenų subjektų teises, garantijas ir teisėtus interesus.

Kontaktai

Dėl savo teisių įgyvendinimo bei kitų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis:

Eldes, UAB
Ukmergės str. 283b,
LT-06313 Vilnius, Lietuva
+370 5 2030048 | E-mail: info@eldesalarms.com
Darbo laikas:  I-V 08.00-18.00 EET

Kur galima įsigyti?

EPCOM

www.epcom.net
Miami (Doral), FL

Telefonas: +1 (305) 889-1127
El. paštas: sales@epcom.net
Adresas: 8301 NW 27th St. #1. Zip. 33122

EPCOM

www.epcom.net
El Paso, TX

Telefonas: +1 (915) 533-5119
El. paštas: sales@epcom.net
Adresas: 1630 Paisano Dr. Zip. 79901

EPCOM

www.epcom.net
San Diego, CA

Telefonas: +1 (619) 661-9160
El. paštas: sales@epcom.net
Adresas: 7920 Airway RD. Suite A7 Zip. 92154